SUPPORT

Wizje lokalne /opinie techniczne z zakresu budownictwa
Obsługa prawna związana z wadami nieruchomości

Dla naszych Klientów przygotowujemy ekspertyzy oraz opinie techniczne budynków, które polegają m.in. na ocenie:

· stanu technicznego budynku,

· jakości wykonanych robót budowlanych oraz użytych materiałów

· stopnia zużycia oraz ewentualnych uszkodzeń elementów konstrukcji.

Wszystkie weryfikacje pozwalają na określenie przyczyn obecnych lub potencjalnych problemów, które mogłyby wpłynąć na użytkowanie budynku czy lokalu. W zależności od problemu przygotowane przez nas dokumenty zawierają uzupełnienia takie jak na przykład pomiary czy specjalistyczne badania.

Tak przygotowane dokumenty stanowią podstawę do oceny stanu technicznego obiektu, mają również zastosowanie w sporach cywilnych /sądowych, których pełną obsługą zajmuje się nasz dział prawny.

Inwentaryzacje obiektów budowlanych

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana jest przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku. Posiadanie kompletnej, aktualnej dokumentacji stanowi dla każdego Inwestora podstawę do dalszych działań, wśród których znajdują się między innymi : wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych, rozbudowy/przebudowy i modernizacje obiektu, weryfikacja do celów podatkowych, wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej itp. Każde otrzymane w tym zakresie zapytanie rozpatrujemy indywidualnie, wskazując w ofercie elementy ,które będą potrzebne.

Inwentaryzacje przeprowadzamy w lokalach deweloperskich, kamienicach, biurowcach czy halach też przemysłowych

Wszystkie przygotowane w ramach zlecenia dokumenty techniczne spełniają rygorystyczne wymogi nakładane przez obowiązujące normy i warunki zapisane w prawie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych.

Prace remontowe/konserwatorskie

Pomagamy w bieżących naprawach oraz świadczymy usługi konserwatorskie. W przypadku bardziej złożonych prac doradzamy również rozwiązania ,których wykonanie zwiększy funkcjonalność obiektu np. relokacja zapleczy sanitarnych, zmniejszenie powierzchni korytarzy, zmiana lokalizacji otworów drzwiowych czy samego układu itp.

W ramach prac remontowych możemy pomóc w kilku obszarach takich jak: prace tynkarskie, malowanie , wymiana okładzin na podłogach malowanie ścian czy np. zmianę podłogi . Jeżeli Klient wykonuje tzw. remont kapitalny lub z powodów funkcjonalnych potrzebuje większego zakresu usług nasi branżyści mogą także wymienić/ przerobić potrzebne instalacje elektryczne, hydrauliczne czy gazowe

Ponieważ niektóre z prac remontowych dla których otrzymujemy zlecenia mają szerszy zakres to w przypadku konieczności przygotowania i uzgodnienia projektu technicznego realizację traktujemy w sposób kompleksowy.

Obsługa i optymalizacja finansowo-księgowa wspólnoty mieszkaniowej

Umiejętność właściwej analizy dochodów i kosztów oraz ich prognozowania jest podstawą bezpieczeństwa i stabilności finansowej. Wysokie koszty energii oraz perspektywa ich dalszego wzrostu pozostają wyzwaniem dla zarządcy, którego zadaniem jest ich optymalizacja oraz podjęcie działań mających na celu maksymalizację dochodów wspólnoty oraz minimalizowanie kosztów.

-Naliczanie miesięcznych wymiarów opłat oraz pobieranie i windykacja należności z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną,

-Zawieranie umów najmu części nieruchomości wspólnej, na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej w tym przedmiocie.

-Rozliczanie z właścicielami opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, windykacje opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.

-Opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej,

-sporządzanie i składanie w imieniu Wspólnoty sprawozdań i deklaracji, zgodnie z przepisami prawa, we właściwych urzędach (m.in. Urząd Skarbowy i Statystyczny).

-otwarcie dla Wspólnoty odrębnych rachunków bankowych i dokonywanie rozliczeń przez te rachunki.

-prowadzenie rachunkowości dla nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej, w szczególności w zakresie:

-ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną;

-ewidencji zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną;

-ewidencji rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej;

-rozliczeń poprzez bankowe rachunki Wspólnoty Mieszkaniowej.

-rozliczanie rocznego planu gospodarczego Wspólnoty.

Pomoc w formalnościach z zakresu pozwoleń na budowę

Wszystkim naszym Klientom oferujemy pomoc z zakresu decyzji pozwolenia na budowę oraz innych zezwoleń administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia , prowadzenia i zakończenia inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami pozwalającymi na bezpieczne użytkowanie nieruchomości. Nasze wsparcie dotyczy również obszarów takich jak uzyskiwanie zezwoleń na zmiany/odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego czy rozwiązywanie spraw związanych z samowolami budowlanymi, nielegalnymi lub niezgodnymi z przepisami przebudowami itp.